"Loading..."

arxitektoniko

 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, η χώρα μπαίνει επισήμως σε μία νέα εποχή με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου. Πρόκειται ουσιαστικά για την ψηφιακή αρχειοποίηση του κτιριακού στόλου της χώρας, όπου θα υπάρχει πρόσβαση από όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες - μηχανικούς της χώρας με όρους διαφάνειας.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως η οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λπ.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο είναι η βάση δεδομένων όπου τηρούνται όλα τα στοιχεία των και όλες οι καταχωρίσεις των εξουσιοδοτημένων μηχανικών.

Την καταχώριση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας καθώς και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας την αναλαμβάνει Μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη και τον έλεγχο όσων δηλώνονται με τα έγγραφα που παραδίδει ο ενδιαφερόμενος πολίτης. Η καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1. Την καταχώριση Οικοπέδου/Γηπέδουκαι έπειτα

2. Την καταχώριση του Κτιρίου ή εφόσον υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, την καταχώριση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με τη σύσταση.

Με την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων ο Μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας. Στη συνέχεια ο Μηχανικός αιτείται την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει σύνοψη των στοιχείων του Αποσπάσματος καθώς και τη βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει ή δεν έχει αυθαιρεσίες ή αν αυτές έχουν τακτοποιηθεί, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπονται από το νόμο με δίμηνη ισχύ.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την ορθή συμπλήρωση της Ηλεκτονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

1. Τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
2. Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν
3. Τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται
4. Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,
5. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού
6. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
7. Τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους
8. Τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.

Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχουν:
1) Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες ή και παλαιότερα για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες ή ΕΕΔΜΚ, καθώς και

2) Τα παλαιότερα κτήρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών. Κτίρια συνάθροισης κοινού, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία. Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων
Για τα προαναφερόμενα κτίρια υπάρχει υποχρέωση για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου εντός 5ετίας από την ψήφιση του νόμου.

Β. Όλα τα υπόλοιπα κτήρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για αυτά τα κτίρια η καταχώριση της ΗΤΚ πραγματοποιείται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, καθώς και τον πολεοδομικό έλεγχο και τον έλεγχο της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.